PROCEDUREKOSTEN en Erelonen

   "  PROCEDUREKOSTEN   en   ERELONEN  "

   

Artikel 75 - BAREMA'S en ARBITRAGEKOSTEN

75.1. - Prestatiekosten
Rechtbank van Arbitrage bepaalt de arbitragekosten en beslist welk bedrag
ten laste is van elke partij.
Dit is tevens van toepassing met betrekking tot eventuele vertalingkosten, expertisekosten
en/of bijkomende analyses.

75.2. - Procedurevergoedingen
Door de Arbitrage Rechtbank kan, om de verdedigingskosten te dekken,
een procedurevergoeding verleend worden aan één of meerdere partijen.

75.3. - Kosten en Erelonen
 Aansluitend aan de verbruikersindex zullen de prestaties en erelonen geïndexeerd worden,
zoals voorzien in de website AKD-CAE onder de hoofdrubriek “LISTING ARBITERS” met onderliggende rubriek
“HONORARIA van Arbiters en KOSTEN” 


Artikel 76 - PROVISIES

76.1. - Provisies
Voor het ondertekenen van de arbitrageovereenkomst beslist de Voorzitter van de AKD-CAE
over de provisie om de arbitragekosten te dekken die, voorafgaand aan de vergadering
tot ondertekening, dient betaald te zijn door partijen.


Een voorschot van 500 € per partij zal vooraf dienen betaald te zijn vóór de start van de eerste 
Indien na een schriftelijke herinnering deze betaling niet werd uitgevoerd binnen de 10 dagen
zal AKD-CAE besluiten dat eisende partij afziet van de arbitrageprocedure Artikel 77 - BIJKOMENDE PROVISIES

77.1. - Bijkomende provisies

Indien tijdens de procedure de arbitragekosten hoger zijn dan de vooraf bepaalde
en/of waar uitzonderlijke kosten dienen gemaakt te worden, kan de Voorzitter van AKD-CAE
aan eisende partij, betaling opleggen van een bijkomende provisie.Artikel 78 - BIJKOMENDE KOSTEN

78.1. - Bijkomende kosten

De partijen dienen op de hoogte gesteld te worden indien eventuele bijkomende kosten
zouden tot stand komen tijdens de arbitrage.
Bijkomende kosten worden door de Arbiters berekend in het kader van de gebruikelijke
en vastgelegde tarieven.


78.2. - Betaling
De betaling wordt vastgelegd door beslissing van AKD-CAE en betekend aan de partijen.Artikel 79 - BIJDRAGE AAN en VERDELING DER KOSTEN TUSSEN PARTIJEN


79.1. - Bijdrage en Verdeling Kosten
De arbitrale uitspraak bepaald de bijdrage der partijen met betrekking tot
de procedurevergoedingen en bijkomende arbitrale kosten.
AKD-CAE kan eventueel verwijzen naar de arbitrale uitspraak waarin, met betrekking tot
de verdeling der vergoedingen en kosten, een akkoord tussen de partijen werd bepaald.