DEONTOLOGISCHE CODE

 ​

   "  DEONTOLOGISCHE  CODE  "

 
   
HOOFDSTUK  - 1 - OMSCHRIJVING  EN  ALGEMENE  PRINCIPES
1-          Deontologie verzameld de handelswijze en de tradities die een arbiter eerbiedigt tijdens de uitvoering
             van zijn arbitrageopdrachten, bemiddelingen of verzoeningen, ongeacht zijn professionele vorming,
             zijn specialiteit en zijn ervaring.
2-          Huidige gedragscode, ten dienste van alle leden van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD,
             bevat geen limitatieve richtlijnen. Zij kunnen vanaf heden steeds naar analogie toegepast worden.
             De Code vervolledigt, indien nodig, de specifieke richtlijnen van elk der professionele disciplines
             welke tevens lid zijn van de AKD.
3-         Deze Code is ondergeschikt aan het Burgerlijke Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Strafrecht,
            aan de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde van de AKD.
 
HOOFDSTUK  - 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE ARBITER  
TEGENOVER  ZICHZELF
    
1.-        De leden van de Arbitrage Kamer van Deskundigen AKD helpen bij een geschil, bij een tegenspraak,
            om het technisch of juridisch probleem van partijen, op te lossen.
2-         Hij wordt geacht over de morele kwaliteiten te beschikken, die hem in staat stellen aan alle materiële
            verleidingen te weerstaan. Hij wordt verondersteld de beroepsdeskundigheid te bezitten, nodig om
            de verrichtingen die hem toevertrouwd werden, tot een goed einde te brengen en aansluitend een vonnis
            op te stellen, conform aan een objectieve waarheid. Hij beheerst de technieken van de specialiteit
            waarvoor op hem beroep werd gedaan.
3-         Hij voert zijn opdracht uit in het kader van zijn bevoegdheid en binnen de grenzen van het gerechtelijk
            wetboek.
4-         Zodra aan hem een opdracht betekend wordt en hij deze aanvaard heeft, is hij verplicht deze in zijn
            geheel uit te voeren. Indien hij, voor een grondig motief, vaststelt deze opdracht niet te kunnen
            aanvaarden, zal hij ogenblikkelijk de Voorzitter van de AKD, hierover melding geven,
            met opgave van de geldige reden.
5-         Wanneer dringende redenen hem beletten een opdracht verder uit te voeren,
            zal hij de Voorzitter van AKD en partijen hierover verwittigen met opgave van de geldige reden.
6-         Zijn hoedanigheid als arbiter is gelimiteerd tot de hem opgedragen opdracht, alsook tot de looptijd van
            deze opdracht.
7-         De Arbiter zal de dossiers van partijen vooraf bestuderen, om aldus de noodzakelijke vragen te kunnen
             tellen tijdens de zittingen.
8-         Hij voert zijn opdracht uit in de meest strikte onpartijdigheid.
9-         Hij zal geen opdracht aanvaarden in een taal die hij niet meester is.1
10-       Hij aanhoort de partijen en stelt vragen. Hij zal geen enkel advies geven of geen opmerkingen geven.
            Zijn kennis, zijn ervaring en zijn informatie die hij heeft verworven, worden behandeld en besproken
            bij gesloten deuren tijdens de deliberatie. Deze beschikbaarheid omvat een noodzakelijke permanente
            bijscholing in, nodig voor de kennis van de vooruitgang van wetenschappen en technieken, en van de
            wijzigingen van de wetgeving, regels en normen.
11-       Het vonnis zal duidelijk verantwoord en gemotiveerd zijn, met onweerlegbare vaststellingen, en een
            technische en juridische uiteenzetting. Hij stelt de feiten en het gezegde, op een eenvoudige en
            logische wijze voor. Indien hij technische of juridische termen dient te gebruiken,
            zal hij een taalgebruik hanteren toegankelijk voor niet specialisten.
12-       De Arbiter gaat zelf over tot studie van de dossiers. Hij zal hiervoor zijn bevoegdheden niet overdragen
            aan derden, en zelfs niet aan een collega. Indien hij van oordeel is bijstand te moeten inroepen van een
            assistent, dient hij steeds een voorafgaand akkoord der partijen te bekomen.
13-       De Arbiter is tijdens en na zijn opdracht, steeds gebonden door beroepsgeheim.
14-       Hij mag geen bilateraal gesprek hebben met een der partijen.
15-       Hij ontzegt zich van directe of indirecte publiciteit en zijn bevoegdheid als arbiter
            commercieel te gebruiken.
16-       Hij onthoudt er van om zich bevoegdheden toe te eigenen die hij niet bezit.
 
HOOFDSTUK  - 3 - VERPLICHTINGEN  VAN DE ARBITER
TEN  OVERSTAAN  VAN  
PARTIJEN,  ADVOCATEN  EN  JURISTEN,
 
1-         Een Arbiter is eerbied en hoffelijkheid verschuldigd tegenover advocaten, juristen en partijen. Hij heeft de
            opdracht, na een diepgaande studie van het geschil en na het aanhoren van partijen, een technische en
            juridische uitspraak te vormen. In dit verband dient hij blijk te geven van vastbeslotenheid en
            persoonlijkheid.
2-         Een Arbiter waakt over de rechten van verdediging.
3-         Na neerlegging der besluiten door partijen, zal de Arbiter partijen uitnodigen. Soms kan vóór de zitting
            door de Arbiter aan partijen om noodzakelijke bijkomende informaties verzocht worden.
            De Arbiter onthoudt zich hierbij van commentaar.
4-         Een Arbiter kan een partij verplichten de zittingszaal van de Arbitrage rechtbank te verlaten indien deze
            de discipline en beleefdheidsregels niet volgt.
            Deze disciplinemaatregel zal na verwittiging aangewend worden. 
5-         Een Arbiter wraakt zichzelf wanneer hij aangezocht wordt in een zaak waarvoor hij al geraadpleegd werd
            door een partij, of indien hij oordeelt dat zijn onpartijdigheid zou kunnen betwist worden.
            Dit is het geval indien hij gebonden is door vriendschaps- of professionele betrekkingen met één
            der partijen, of wanneer met hen een geschil gehad heeft, ongeachte van welke aard.
6-         Per aangetekend schrijven zal de arbiter partijen uitnodigingen tot de eerste vergadering.
            Indien één der partijen om verdaging verzoekt van en vastgestelde bijeenkomst, zal hij de reden in
            overweging nemen en eventueel een andere datum voorstellen in akkoord met tegenpartij.
            Hij dient in acht te nemen of deze vraag tot verdaging geen excuus is om de procedure te vertragen.
7-         Een arbiter ziet er op toe dat alle stukken die hem overgemaakt werden, vooraf aan de partijen ter kennis
            werden gebracht.
8-         Tijdens het verloop van de procedure zal de Arbiter nauwlettend, de aan partijen en hun verdedigers
            toegestane tijd opvolgen.
            Indien één der partijen op een overdreven wijze deze pleidooitermijn overschrijdt, heeft de Arbiter
            het recht tot inkorting te verzoeken om de rechten tot verdediging, die primordiaal blijven.
9-         Aangesteld als enige Arbiter, of deel uitmakend van een Tribunaal van meerdere Arbiters, neemt hij
            rekenschap van de zware verantwoordelijkheid die op hem rust in de opdracht die hem is toegewezen
            door partijen en die uitmondt tot een arbitrale uitspraak met de kracht van een vonnis.
            Hij verbindt zich de procedure regels van de AKD te respecteren.
10-       Een Arbiter geeft nooit commentaar of maakt nooit opmerkingen die de indruk wekken dat zijn mening al
            tijdens de arbitragezittingen gevormd werd.
11-       Arbiters hebben het recht de zitting te onderbreken om ofwel de emoties te bedaren, ofwel overleg
            mogelijk te maken.
 
HOOFDSTUK - 4 - VERPLICHTINGEN  VAN  DE  ARBITER  
TEN  OVERSTAAN  VAN  ZIJN  CONFRATERS  EN  COLLEGA’S
 
1-         Een Arbiter stelt zijn ervaringen en zijn kennis ter beschikking van zijn confraters.
2-         Indien er een geschil tussen twee of meerdere leden van AKD optreedt, zal beroep gedaan worden op de
            Voorzitter van AKD met het oog op verzoening. Bij gebreke hieraan wordt het geschil voorgelegd aan de
            Tuchtcommissie.
3-         Indien, tijdens een Arbitrale Rechtszaak, een van hen niet kan instemmen met het advies van zijn
            collega’s, heeft hij het recht het vonnis niet te ondertekenen.
            De Voorzitter van de Rechtbank zal vermelden dat de Arbiter deel nam aan de debatten,
            maar weigerde de notulen te ondertekenen. Gezien deze werkwijze niet collegiaal is en niet goed is
            voor de reputatie van de AKD, zal de Voorzitter van de Rechtbank trachten de collega te overtuigen.
4-         Indien een Arbiter een vergissing ontdekt begaan door een collega of confrater, verwittigt hij deze hiervan 
            en zoekt hij met hem naar het middel om dit recht te zetten.
 
HOOFDSTUK - 5 - VERPLICHTINGEN  VAN  DE  ARBITER 
BIJ  
HET  BEEEINDIGEN  VAN  ZIJN  OPDRACHT 
EN  HET  OPMAKEN   VAN  HET  VONNIS
 
1-         De Arbiter opent een afzonderlijk dossier voor elke toevertrouwde opdracht. Hij is verantwoordelijk
            voor de bewaring der stukken die hem overgemaakt werden. Hij is niet verantwoordelijk voor schade
            en verliezen, veroorzaakt door overmacht of natuurlijk tenietgaan.
2-         Het dossier is vertrouwelijk en zal opgeborgen worden in een gesloten kast.
3-         De dossiers worden bewaard gedurende 10 (tien) jaar.
            Behalve indien de bewaring der dossiers hem toevertrouwd wordt. Wanneer het dossier moet vernietigd
            worden, waakt de Arbiter over het vertrouwelijk karakter van deze vernietiging.
 
HOOFDSTUK - 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE ARBITER
TEN  OVERSTAAN  VAN 
DE  GEMEENSCHAP
 
1-         Hij verleend zijn medewerking om de economische en sociale rol van zijn beroep aan te tonen almede de
            belangrijkheid van de dienst die hij verleend en het belang dat het publiek erbij heeft om beroep te doen
            op technici die aan professionele tucht onderworpen zijn.
2-         Hij beantwoordt het vertrouwen dat in hem gesteld wordt, door waardig en correct te handelen bij de
            uitvoering van zijn opdrachten.
3-         Hij mag deelnemen aan professionele of interprofessionele groeperingen, zonder echter de nadruk te
            leggen op de functies die hij in de schoot van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD uitoefent.
            Hij moet er zich van bewust zijn dat het lidmaatschap bij AKD meebrengt dat hij de beroepsplicht
            die hij vrijwillig aanvaard heeft, een waarborg is voor de belangen van het publiek dat beroep doet
            op zijn medewerking.
4-         De huidige Deontologische Code treedt in werking van zodra hij aangenomen wordt door de Algemene
            Vergadering van de Arbitragekamer van Deskundigen AKD.
5-         Behoudens de tussenkomst van de wetgever is elke wijziging, uitbreiding of beperking van de huidige
            code van toepassing, twee maanden na goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van AKD.
 
 
Huidige Deontologische Code is voor uitvoering goedgekeurd
door de Raad van Bestuur
 
 Na publicatie van deze Deontologische Code bij alle leden van de
ARBITRAGEKAMER  VAN  DESKUNDIGEN  -  AKD -CAE
 zal hij in toepassing zijn vanaf  19-03-2018