ARBITRAGE CLAUSULE -te melden in Uw bestelorders,e.a.

   " MELDING  van  een  CLAUSULE "  

in uw bestelorders, overeenkomsten, facturen en andere documenten

 
Bij het opstellen van uw bestelorders, overeenkomsten, facturen of andere,
kan u onderstaande melding inlassen, tot melding

   voor een eventuele ingebrekestelling aan tegenpartij. 
 
  Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de uitlegging van deze overeenkomst   
zal beslecht worden door een Arbitrage, zoals vermeld in het Gerechtelijk Wetboek.

De meest gerede partij zal hiertoe zijn verzoek indienen bij de
Arbitrage en Bemiddelingskamer van Deskundigen  (www.arbitragekamer.be).
De procedure van deze Arbitragekamer zal van toepassing zijn.


De zaak zal beslecht worden door een Abitragerechtbank samengesteld uit één of drie Arbiters.

  De partijen komen overeen dat de arbitrale uitspraak niet of wel vatbaar is voor Hoger Beroep.